Programme of the Model Conference 2016

April 13, 2016
Assembly Hall of the University of Economics in Bratislava

8.45 – 9.20 Registration

9.30 – 10.00 Opening Ceremony of the Final Plenary Session of the Model Conference 2016

Ferdinand DAŇO, Rector of the University of Economics in Bratislava, University of Economics in Bratislava

Ľubomír ČECH, Vice-dean for Science and Doctoral Studies, Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava

Zuzana KRKOŠKOVÁ, Project coordinator of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2016

Mária JUROVČÍKOVÁ, Chairman of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2016

10.00 – 11.00 ECONOMIC SECTION – Europe’s Energy Security

H. E. Inga MAGISTAD, Ambassador of the Kingdom of Norway to the Slovak Republic

Dmitrij VASHCHENKO, Third Secretary, Embassy of the Russian Federation in Bratislava, Slovakia

Zuzana MJARTANOVÁ, Department of International Relations in Energy, Ministry of Economy of the Slovak Republic

Rastislav ŇUKOVIČ, Director of Eustream, a.s.

11.00 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.30 ENVIRONMENTAL SECTION – Long-term Financing of Climate Change Struggle and Capacity Building

Dominic T. NGUYEN, Political – Economic Officer, U.S. Embassy in Bratislava, Slovakia

Steven BIEKENS, Assistant Vice President, CIO Office – Investment Strategy, Swiss Re Zurich, Switzerland

Milan LAPIN, Head of the Department of Meteorology and Climatology, Department of Astronomy KAFZM FMFI UK

Alexander AČ Researcher, Global Change Research Institute

12.30 – 13.40 Lunch served as cold buffet

13.40 – 14.40 POLITICAL SECTION – Migration and Asylum Policy of the European Union

Ulf RINNE, Deputy Director of Research and Personal Advisor to the Director, Institute for the Study of Labor (IZA)

Blanka TIMURHAN, Head of Documentation and International Cooperation Department, Ministry of Interior of the Slovak Republic

Zuzana VATRÁĽOVÁ, Head of the Office, International Organization for Migration in the Slovak Republic

Zuzana ŠTEVULOVÁ, Director, Human Rights League

Bernard PRIECEL, Director of the Migration Office of the Ministry of Interior of the Slovak Republic (TBC)

14.40 – Coupe de champagne

The Final Plenary Session of the Model Conference

After successful round of final negotiations we would like to cordially invite you to the Final Plenary Session of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2016 which will be held on Wednesday, 13 April 2016 at 9:30 a. m. in the premises of the Assembly Hall of the Economic University in Bratislava. This unique event is organized under the auspices of the Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Miroslav Lajčák.

The results reached by delegations of states during previous rounds of negotiations will be presented within three panel discussions according to the respective section. Multiple reputable personalities from international practice accepted our invitation and will express their views on the outcomes of the negotiations of the fifth-year students of the Faculty of International Relations and on the specific topics during this special event.

Among the invited experts will be for example Counsellor and Deputy Head of Norwegian Diplomatic Mission Mrs. Rannveig SKOFTELAND; Third Secretary of the Embassy of the Russian Federation – Dmitry Vashchenko; Economic Advisor to the US Embassy – Dominic T. NGUYEN; significant Slovak climatologist and Head of the Department of Meteorology and Climatology at Comenius University in Bratislava – Professor Milan LAPIN; Head of the Office of the International Organization for Migration in Slovakia – Zuzana Vatráľová; researcher and a personal mentor Director of the Institute for the Study of Labour (IZA) – Dr. Ulf Rinne.

During the Final Plenary Session of the Model Conference FMV 2016 the following topics will be discussed:

10:00 to 11:00 ECONOMIC Section: Europe’s energy security,
11:30 to 12:30 ENVIRONMENTAL Section: Long-term financing of climate change struggle and capacity building,
13:40 to 14:40 POLITICAL Section: Regional dialogue on migration and asylum policy.

The panel discussions will be held in English with simultaneous interpretation into Slovak language. Moreover, the Economic Section will be interpreted into Russian and the Political Section into German and Spanish language.

The 9th Model Conference is organized by students and a team of PhD students of the Faculty of International Relations in cooperation with the Euro-Atlantic Centre and with support from the Slovenská Sporiteľňa Foundation, companies Slovenský plynárenský priemysel, Swiss Re, dm-drogerie markt, Grafton and many others.

We are looking forward to welcoming you at this event!

Rokovanie environmentálnej sekcie

Dňa 9.3.2016 sa uskutočnilo druhé kolo rokovaní Environmentálnej sekcie. Tieto rokovania hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sa nám podarilo uzavrieť všetky body stanovené v drafte, menovite Zelený klimatický fond, uhlíkové financovanie, transfer technológií, capacity building a INDCs.

Prítomné delegácie sa zhodli na tom, že sa vypustí z rokovania bod týkajúci sa Investičných klimatických fondov, a to najmä z dôvodu ich dlhšej nečinnosti a z presvedčenia, že je veľmi dôležité naštartovať Zelený klimatický fond.

Vo všeobecnosti všetky rokujúce strany vyjadrili ochotu a snahu dospieť k dohode. Častým názorom bola redukcia počtu klimatických fondov, ktorých je veľa a ich efektívnosť je v mnohých prípadoch diskutabilná, a tiež sústrediť pozornosť na najzraniteľnejšie štáty.

The second round of negotiations of the Environmental Section was held on 9th March 2016. We see this round very positively, because we closed all negotiating topics from given agenda, namely Green Climate Fund, Carbon Pricing, Technology Transfer, Capacity Building and INDCs.

All present delegations agreed on leaving out the issue related to the Climate Investment Funds, particularly because of their longer inactivity and also with conviction that is very important to launch the Green Climate Fund.

Generally all negotiating Parties expressed willingness and effort to reach an agreement. The opinion of the reduction of number of climate funds was also frequently mentioned, because there are a lot of them and their effectiveness is in many cases very disputable. All delegations would like to put emphasis on the most vulnerable states such as LDCs and SIDCs.

Rokovania ekonomickej sekcie

Rokovania Ekonomickej sekcie, ktoré sa konali v stredu 9. marca 2016 môžeme hodnotiť veľmi pozitívne, keďže prítomným delegátom sa podarilo uzavrieť všetky body agendy. Vzhľadom na odlišné záujmy jednotlivých štátov bolo mimoriadne náročné dospieť k vzájomnému konsenzu predovšetkým v oblasti výstavby dvoch nových plynovodov, a to Nord Stream 2 a Eastring.

Reprezentanti štátov, ktorých sa dané projekty bezprostredne dotýkajú, však prejavili veľkú ochotu a ukázali skutočný záujem zlepšiť energetickú bezpečnosť v Európe, a preto napokon schválili obidva projekty za presne stanovených podmienok. Napriek tomu, že Ekonomická sekcia venovala veľkú pozornosť vývoju politickej situácie v Azerbajdžane, jej pozícia voči dodávkam azerbajdžanského zemného plynu zostala nezmenená.

Prítomní delegáti sa však zhodli na tom, že tieto dodávky musia byť podmienené výrazným zlepšením situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv. Na druhej strane, zúčastnené štáty vidia v súčasnosti príliš veľké prekážky v potenciálnych dodávkach zemného plynu z Turkménska, a preto navrhujú odložiť projekt Transkaspického plynovodu do budúcnosti. Záver druhého stretnutia Ekonomickej sekcie sa niesol v znamení zložitých rokovaní o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy, v tejto otázke sa však prítomní delegáti zhodli na potrebe dobudovania potrebnej infraštruktúry do roku 2025.

We can assess the negotiations of the Economic Section were being held on Wednesday 9th March 2016 very positively since the participating delegates have reached an agreement on all the points of the agenda. Regarding very distinct interests of the particular states, it was extremely complicated to reach a consensus on the issues related to the construction of two new pipeline corridors – Nord Stream 2 and Eastring.

But representatives of the states most affected by these projects demonstrated a great willingness and they showed how important is to ensure the energy security in Europe since they approved both projects under the specific conditions. Despite the fact that the Economic Section paid serious attention to the political situation in Azerbaijan, its position towards the natural gas supply from Azerbaijan has remained unchanged.

However, delegates accredited to the Section agreed that such supplies must be conditioned by significant improvements in the human rights area. On the other hand, participating states see too many obstacles on the potencial supplies of natural gas from Turkmenistan and that is why they suggest to postpone the project of Trans-Caspian Pipeline to the future. On the conclusion of these negotiations, the Economic Section discussed the possible supplies of the Liquefied Natural Gas (LNG) to Europe. Regarding this issue, the participating delegates agreed on the need to complete the necessary infrastructure by 2025.

Dohoda politickej sekcie

Politická sekcia sa dohodla na všetkých bodoch posledného draftu. Predmetom diskusie boli predovšetkým témy hot spotov, ochrany hraníc a financovania.

„Dohodli sme sa na detailoch ohľadom hot spotov, na ich účele a umiestnení. Návrh na vytvorenie dvoch nových fondov (Fondu pre hraničné krajiny a Fondu na pomoc krajinám pôvodu) bol zamietnutý a namiesto toho bolo schválené zlepšenie financovania prostredníctvom AMIFu.“

The Political Section reached agreement on all particular issues settled in the last draft. Above all,the themes of hot spots,protection of borders and funding were discussed.

„We agreed on many details concerning hot spots,as their aim and location. The proposal of creating two new funds for funding; fund for boundary countries and fund for help in countries of origin; was rejected and the improvement of financing through AMIF was approved instead.“

Odborná prednáška so zamestnancami spoločnosti Eustream a.s.

Dňa 17.12. sa zúčastnili členovia Ekonomickej sekcie odbornej prednášky so zamestnancami spoločnosti Eustream, a.s., ktorá sa konala v knižnici FMV. Nakoľko spoločnosť Eustream je kľúčovým hráčom v preprave zemného plynu a veľká časť jej práce sa sústreďuje práve na medzinárodný tranzit, táto prednáška bola veľmi prínosná a užitočná pre ďalší priebeh rokovaní o energetickej bezpečnosti v Európe.

Prvá polovica prednášky bola zameraná predovšetkým na nový plynovodný projekt Eastring, ktorý predstavila spoločnosť Eustream koncom minulého roka a v novembri tohto roku sa projekt dostal na zoznam európskych Projektov spoločného záujmu.

Druhá polovica prednášky prebiehala formou diskusie, počas ktorej predstavitelia Eustreamu ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa predovšetkým projektu Nord Streamu 2 či Turkish Stream, ale aj možnostiam prepravy azerbajdžanského zemného plynu do Európy či terminálom skvapalneného zemného plynu (LNG).

Členovia Ekonomickej sekcie získali vďaka tejto prednáške lepší pohľad na veľmi komplexnú problematiku energetickej bezpečnosti v Európe, čo určite prispeje k ďalšiemu skvalitneniu budúcich rokovaní.

On 17th of December 2015, the members of the Economic Section attended a lecture with the employees of the company Eustream, a.s. which took place in the library of the Faculty of International Relations. Since the company Eustream is a key player in transport of natural gas, mainly focused on the international transit, this lecture was very useful for the further negotiations on the energy security in Europe.

The first half of the lecture was dedicated to the new pipeline project Eastring which the company Eustream presented at the end of the last year and currently this project has got on the list of the European Projects of common interest.

The other half of the lecture took the form of discussion when the representatives of Eustream gladly answered all the questions regarding the projects Nord Stream 2 and Turkish Stream as well as the import of the natural gas from Azerbaijan or the utilization of Liquefied Natural Gas (LNG) in Europe.

Members of the Economic Section have gained a better view on the complex issue of the energy security in Europe thanks to this lecture which will definitely conduce to improvement of the further negotiations.

1. kolo rokovaní úspešne ukončené

Dňa 24.11.2015 študenti 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov úspešne zavŕšili 1. kolo negociácií za okrúhlym stolom v rámci projektu Modelová konferencia FMV 2016.

Rokovania sa konali na pôde Ekonomickej univerzity a prebiehali v anglickom jazyku. Študenti rokovali v rámci 3 sekcií, do ktorých sú rozdelení – ekonomickej, environmentálnej a politickej a reprezentovali národné záujmy zainteresovaných štátov.

V úvode negociácií predstavila každá z predsedníčok jednotlivých sekcií agendu, ktorej sa rokovania mali týkať, pričom kľúčovými témami tohtoročnej MK FMV 2016 sú práve:

  • Dlhodobé financovanie boja proti klimatickým zmenám,
  • Energetická bezpečnosť Európy,
  • Regionálny dialóg o migračnej a azylovej politike.

Následne zástupcovia štátov vyjadrili svoje stanoviská k danej problematike a navrhli riešenia, ktoré daná krajina považuje za realizovateľné a udržateľné, poprípade vyjadrili svoj výhradný nesúhlas s názormi iných štátov.

Po vypočutí všetkých stanovísk sa pristúpilo k samotným rokovaniam, kedy sa postupne analyzovali jednotlivé sporné body s cieľom dosiahnuť konsenzus nájdením kompromisu prijateľného pre všetky zúčastnené štáty.

Modelová konferencia FMV dáva každoročne príležitosť aj študentom zo spriatelených univerzít, aby mohli počas príprav no aj počas samotnej konferencie okúsiť úskalia svojho budúceho povolania. Počas tohto prvého kola rokovaní túto príležitosť využili študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a taktiež študenti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí počas celého trvania rokovaní tlmočili do nemeckého, poľského, ruského a slovenského jazyka.

Táto interaktívna forma výučby nepochybne prispeje k lepšej pripravenosti študentov na ich budúce povolanie a rovnako, takáto skúsenosť určite zvýši ich kredit na trhu práce.

 

On 24th of November 2015 5th grade students of the Faculty of International Relations successfully completed the first round table negotiations within the project Model Conference 2016.

The negotiations were held at the University of Economics and were conducted in English. Students were negotiating within three sections into which they are divided – economic, environmental, and political and were representing the national interests of the states involved.

At the beginning of negotiations, each of the Chairs of individual sections presented the agenda of negotiations, with the key issues of this year’s MK FMV 2016 being:

  • Long-term financing of climate change struggle
  • Energy security of Europe
  • Regional dialogue on migration and asylum policy.

Afterwards, representatives of all states expressed their standpoints to these issues and proposed solutions that are considered to be feasible and sustainable, eventually they expressed their explicit disagreement with the other states.

After the presentation of all opinions students proceeded to the negotiations themselves, when the particular contradictory points were gradually analyzed in order to reach an agreement acceptable for all participating states.

Every year, Model Conference gives also the opportunity to the students of partner universities to experience the difficulties of their future profession not only during the preparation, but also during the Conference itself. During the first round of negotiations this opportunity was taken by the students of Comenius University in Bratislava and also by the students of the Faculty of Applied Languages ​​of the University of Economics in Bratislava, who were translating during the whole duration of the negotiations to German, Polish, Russian and Slovak language.

This interactive form of education will undoubtedly contribute to the better preparation of students for their future careers  and such experience will certainly increase their credit on the labor marke as well.

Študenti sa zúčastnili na prednáške o klimatických zmenách

Vo štvrtok, 19.11.2015, sa konala v knižnici FMV prednáška s pánom Jurajom Mesíkom, ktorý pôsobí ako aktivista v treťom sektore a nepochybne je veľkým kritikom v oblasti klimatických zmien.Jeho prednáška bola veľmi podnetná a poskytla nám nový pohľad na problematiku financovania boja proti klimatickým zmenám a na možnosti riešenia tohto globálneho problému.

Podľa jeho slov sa ,,my už vážnym zmenám klímy nevyhneme, nemáme na to technológie“.Dôležitosť tejto témy spočíva v tom, že hoci sú klimatické zmeny na našej planéte nezadržateľné, môžeme ich aspoň spomaliť. Jeho myšlienky a názory boli veľmi inšpirujúce a budú nám prínosné pre naše ďalšie drafty a stanoviská.

On Thursday, 9th November 2015, in the library of the Faculty of International Relations the lecture with Mr Juraj Mesík was held, who works as an activist in the third sector and undoubtedly is a big critic when talking about climate change. His lecture was very inspiring and gave us a different point of view regarding financing of climate change struggle and possible solutions of this global issue.

According to his words „we are not able to avoid serious climate change, we do not have any technologies at all.“ The importance of this topic results from the fact, that although climate change is unstoppable, we can slow it down. His thoughts and opinions were very enriching and will be beneficial for our following drafts and statements.

Migračná kríza predmetom diskusie s odborníkmi z CVEKu

„Príprava je popredným kľúčom k úspechu.“

(Alexander Graham Bell).

V pondelok 9.novembra prijali naše pozvanie p. Gallová Kriglerová a p. Chudžíková z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a pomohli nám s prípravou na naše prvé rokovania. Na základe dlhoročného pôsobenia v oblasti multikulturality a integrácie menšín na Slovensku nám priblížili hlavné črty slovenskej migračnej a azylovej politiky. Vzhľadom na aktuálnosť migračnej krízy v Európe sme mali možnosť s oboma odborníčkami prediskutovať aj viaceré otázky migrácie v európskom meradle. Stretnutie možno hodnotiť ako veľmi prínosné pre naše budúce rokovania, poskytlo nám zaujímavé myšlienky pre naše ďalšie drafty a aj stanoviská.
.
„Before anything else, preparation is the key for success.“
(Alexander Graham Bell).

On Monday 9 November, Mrs Gallová Kriglerová and Mrs Chudžíková from the Research Center for ethnicity and culture (CVEK) kindly accepted our invitation and helped us with preparation for our first negotiations. Based on several years of experience in area of multiculturalism and integration of minorities in the Slovak Republic, they introduced to us main features of Slovak asylum and migrant policies. Given the relevance to the migrant crisis in Europe, we had an amazing opportunity with both specialists discuss several migrant issues in an European scale. We highly appreciate our meeting which inspired us for our next work.

Modelová konferencia získala záštitu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

SKVELÁ SPRÁVA!!!!!

Výnimočnosť projektu Modelová konferencia zaujala aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a preto sme veľmi radi, že Vám môžeme oznámiť skvelú správu o tom, že záštitu nad Modelovou konferenciou FMV 2016 prevzal sám minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredseda vlády SR, J. E. Miroslav Lajčák.

GREAT NEWS!!!!

The uniqueness of the Model Conference FMV impressed also the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, and therefore, we are pleased to inform you that Minister of Foreign and European Affairs and Deputy Prime Minister of the Slovak Republic, H. E. Miroslav Lajčák has undertaken the auspices over the Model Conference FMV 2016.