Mária Jurovčíková, predsedníčka Modelovej konferencie FMV 2016 má reprezentatívnu, koordinačnú a organizačnú úlohu. Zabezpečuje komunikáciu medzi dvoma tímami – negociačným a organizačným, rovnako ako medzi študentmi a supervízormi a reprezentuje Modelovú konferenciu FMV 2016 navonok.

Mária Jurovčíková, president of the Model Conference FMV 2016 has representative, coordinating and organizational roles. She ensures communication between two teams – negotiating and organizational, as well as between supervisors and students. Her task is to represent the Model Conference towards third parties.

Členovia organizačného tímu Modelovej konferencie v zložení – Desiatniková Jana, Exenbergerová Danka, Hrašnová Katarína, Chlebecová Mária, Jágerová Renáta, Jakubkovičová Petra, Kotrisová Anna, Kováčik Ján, Krivá Simona, Ľachká Natália, Magdolénová Ľudmila, Šályová Zuzana, Šáškyová Michaela, Tunová Tereza – sú poverení organizačným zabezpečením jednotlivých negociácií, záverečných rokovaní aj samotnej modelovej konferencie.

Members of the organization team of the Model Conference composed of – Desiatniková Jana, Exenbergerová Danka, Hrašnová Katarína, Chlebecová Mária, Jágerová Renáta, Jakubkovičová Petra, Kotrisová Anna, Kováčik Ján, Krivá Simona, Ľachká Natália, Magdolénová Ľudmila, Šályová Zuzana, Šáškyová Michaela, Tunová Tereza – are entrusted with organizational provision of the particular negotiations, final negotiations and the Model Conference itself.

Počas oboch semestrov pracujú na získavaní financií prostredníctvom fundraisingu, na spolupráci s korporátnymi partnermi, no aj na nadväzovaní nových kontaktov s partnerskými univerzitami. Medzi ich úlohy patrí aj protokolárne zabezpečenie rokovaní, zabezpečenie, rokovacích priestorov, cateringu či pozývanie speakrov Navyše sú poverení písaním tlačových správ či komunikáciou s médiami.

During the two semesters the team is working on securing the funding through fundraising, cooperation with corporate partners, but also on making new contacts with partner universities. Their tasks also include providing the protocol guide during negotiations, the provision of meeting rooms, catering and inviting speakers.
Moreover, they are entrusted with writing press releases and communication with the media.

Na študentov dohliadajú dvaja skúsení supervízori – Ing. Zuzana Krkošková a Mgr. Samuel Goda, PhD., ktorí zabezpečujú kontinuitu Modelovej konferencie a usmerňujú študentov pri plnení ich úloh v oboch tímoch, zabezpečujú rovnako spoluprácu medzi vedením fakulty, jej členmi a študentmi.

Students have two senior supervisors – Ing. Zuzana Krkošková, Mgr. Samuel Goda, PhD. They ensure the continuity of the Model Conference and guidance for the students in their work in both teams. Their task is to build well-functioning cooperation between the management of the faculty, its academic members and students.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY