17. marca 2016 fmv2016

Rokovanie environmentálnej sekcie

Dňa 9.3.2016 sa uskutočnilo druhé kolo rokovaní Environmentálnej sekcie. Tieto rokovania hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sa nám podarilo uzavrieť všetky body stanovené v drafte, menovite Zelený klimatický fond, uhlíkové financovanie, transfer technológií, capacity building a INDCs.

Prítomné delegácie sa zhodli na tom, že sa vypustí z rokovania bod týkajúci sa Investičných klimatických fondov, a to najmä z dôvodu ich dlhšej nečinnosti a z presvedčenia, že je veľmi dôležité naštartovať Zelený klimatický fond.

Vo všeobecnosti všetky rokujúce strany vyjadrili ochotu a snahu dospieť k dohode. Častým názorom bola redukcia počtu klimatických fondov, ktorých je veľa a ich efektívnosť je v mnohých prípadoch diskutabilná, a tiež sústrediť pozornosť na najzraniteľnejšie štáty.

The second round of negotiations of the Environmental Section was held on 9th March 2016. We see this round very positively, because we closed all negotiating topics from given agenda, namely Green Climate Fund, Carbon Pricing, Technology Transfer, Capacity Building and INDCs.

All present delegations agreed on leaving out the issue related to the Climate Investment Funds, particularly because of their longer inactivity and also with conviction that is very important to launch the Green Climate Fund.

Generally all negotiating Parties expressed willingness and effort to reach an agreement. The opinion of the reduction of number of climate funds was also frequently mentioned, because there are a lot of them and their effectiveness is in many cases very disputable. All delegations would like to put emphasis on the most vulnerable states such as LDCs and SIDCs.