Ekonomická sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zaoberá problematikou, ktorá zaujíma významné miesto v bezpečnosti ktoréhokoľvek štátu. Zaistenie energetickej bezpečnosti je jednou zo základných povinností štátu voči svojim občanom, pretože len spoľahlivé dodávky energie vytvárajú podmienky pre harmonický rozvoj modernej ekonomiky. Táto téma sa vo veľkej miere dotýka prosperity, ekonomickej a politickej stability Európy a svojim významom výrazne presahuje hranice jednotlivých štátov, a preto je nutné riešiť túto otázku na celoeurópskej úrovni. V súčasnosti už otázka energetickej bezpečnosti nie je iba problémom čisto ekonomickým alebo technologickým, ale stala sa súčasťou politickej agendy jednotlivých štátov Európy a sveta, a preto k nej treba pristupovať zodpovedne a systematicky.
Cieľom našej sekcie je analyzovať možnosti diverzifikácie dodávok energetických surovín, predovšetkým zemného plynu a zamerať sa na aktuálne projekty budovania infraštruktúry, ktoré majú strategický význam pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti Európy. Keďže komplexnosť tejto otázky nám neumožňuje skúmať energetickú bezpečnosť v Európe iba z ekonomického hľadiska, v našej sekcii sa budeme venovať aj politickému, bezpečnostnému či technologickému aspektu danej problematiky.

The Economic Section of the Model Conference of the Faulty of International Relations deals with important security issue concerning every country. Ensuring the energy security is one of the basic responsibilities of every state towards its nationals, since reliable energy supplies create conditions for harmonious development of modern economies. This topic touches the prosperity, economic and political stability of Europe. It largely extends beyond the borders of particular states and that is why it is necessary to discuss this issue at the European level. Currently the issue of energy security is not merely economic or technological problem anymore, but it has become a part of political agenda in Europe and in the world, and therefore the responsible and systematic approach is essential.
The main objective of our section is to analyze possibilities of further diversification of energy supplies, mainly those of the natural gas and focus on current infrastructure projects which have strategic importance for ensuring energy security in Europe. The complexity of our issue does not allow us to look at the energy security in Europe only in economic terms, thus in our section we will focus also on political, security and technological aspects.


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF THE SECTION   Zuzana Vančová

Vedúca ekonomickej sekcie, ktorá sa venuje Energetickej bezpečnosti Európy je Zuzana Vančová. Jej hlavnou úlohou je písať drafty, ktoré určujú hlavné body stanovísk jednotlivých štátov a následných negociácií. Ako vedúca sekcie má tiež koordinačnú funkciu a komunikuje s vedúcou Modelovej konferencie, s mentorom a supervízormi. V ekonomickej sekcii Zuzana vedie zástupcov z 10 krajín ( z Rakúskej republiky, Bulharskej republiky, Francúzskej republiky, Spolkovej republiky Nemecka, Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Tureckej republiky a napokon z Ukrajiny).

Head of the Economic section devoted to Energy security of Europe is Zuzana Vančová. Her main task is to write drafts, which determine the common structure for individual countries´ standpoints and subsequent negotiations. As the head of Economic section she also has a coordinating function and communicates with the president of the Model Conference, with the mentor and supervisors. In the Economic section, Zuzana leads representatives from 10 countries (from the Republic of Austria, the Republic of Bulgaria, the French Republic, the Federal Republic of Germany, Hungary, the Republic of Poland, the Russian Federation, the Slovak Republic, the Republic of Turkey and from Ukraine).

MAĎARSKO
HUNGARY   Terézia Bodonská, Andrea Rybárová

Zemný plyn zohráva veľmi významnú úlohu v ekonomickom rozvoji Maďarska, a preto Maďarsko vynakladá obrovské úsilie na to, aby sa stalo súčasťou projektov súvisiacich s výstavbou plynovodov či už ako tranzitná krajina, alebo ako investor.Zapojením sa do týchto projektov si Maďarsko môže zabezpečiť ekonomickú prosperitu, energetickú bezpečnosť a politickú stabilitu. Maďarsko zároveň podporuje kroky Európskej únie vedúce k oslabeniu európskej závislosti na ruských energetických zdrojoch, diverzifikácii dodávok zemného plynu a tiež k prevzatiu kontroly nad európskou energetickou bezpečnosťou.

Natural gas plays very important role in Hungarian development and therefore Hungary makes a great effort to be involved in natural gas pipeline projects as a transit country but as a shareholder as well in order to ensure economic prosperity, energetic security and political stability. Hungary, as a member state of the European Union and with the belief in strong relations between the members, endorses the steps to weaken the European energy dependence on the Russian energy sources, diversify natural gas supplies and simultaneously provide a control over the European energy security.
fmv_preloader

FRANCÚZSKA REPUBLIKA
FRENCH REPUBLIC Tomáš Klvaňa, Christián Schwarz

V reakcii na aktuálny stav geopolitickej situácie a závislosti Európskej únie od dovozu zemného plynu, Francúzska republika kladie dôraz na posilnenie národných politík zameraných na zachovanie bezpečnosti dodávok plynu. Francúzska republika zdôrazňuje fakt, že európska plynárenská infraštruktúra sa musí efektívne prispôsobiť rýchlemu poklesu domácej produkcie a vývoju na medzinárodnom trhu.

In response to the current geopolitical situation and the European Union´s dependence on the imports of the natural gas, position of the French Republic is to strengthen national policies in order to maintain security of energy supplies. The French Republic emphasizes, that the European gas infrastructure has to adapt effectively to the rapid decline in domestic production and to the evolutions on the international market.
fmv_preloader

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY   Teresa Bielova, Marcela Pančíková, Zuzana Vargová

Nemecká spolková republika ako spolumajiteľ projektu Nord Stream podporuje výstavbu Nord Stream 2, nakoľko zvyšuje energetickú bezpečnosť Európskej únie obídením nestabilných regiónov. Na druhej strane si Nemecká spolková republika uvedomuje, že investície do tohto projektu nevedú k diverzifikácii dodávateľov. Krajiny Európskej únie sa musia zamerať na získavanie nových dodávateľov, aby zvýšili svoju energetickú bezpečnosť. Nemecká spolková republika je v tejto veci pripravená spolupracovať s ostatnými krajinami, medzinárodnými organizáciami a súkromným sektorom a bude podporovať všetky snahy vedúce k zlepšeniu situácie na energetickom trhu.
The Federal Republic of Germany as a co-holder of the Nord Stream project support construction of Nord Stream 2, since it has increased the energy security in the European Union by bypassing instable regions. On the other hand, the Federal Republic of Germany is aware of the fact that investing in this project does not lead to diversification of suppliers of the natural gas. Countries of the European Union have to find new suppliers to raise their energy security. The Federal Republic of Germany will therefore cooperate with other states, international organizations and private sector and will support each effort that will lead to better situation on the energy market.fmv_preloader

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC   Martina Badinková, Veronika Kontárová

Slovenská republika zdôrazňuje potrebu diverzifikácie tranzitných ciest rovnako ako aj dodávateľov, ktorá môže prispieť k zabezpečeniu pravidelných dodávok zemného plynu. Slovenská republika podporuje cieľ Európskej únie diverzifikovať dovoz energie a znižovať závislosť na Ruskej federácii aj napriek tomu, že tým stratí veľkú časť daňových príjmov pochádzajúcich z tranzitu zemného plynu. Nové projekty by však umožnili spojenie s krajinami ako Turkménsko či Azerbajdžan, čo by v konečnom dôsledku viedlo k zvýšeniu energetickej bezpečnosti v Európe.

The Slovak Republic confirms the need for diversification of the transit ways as well as suppliers which leads to securing the regular supply of natural gas. We support objective of the European Union to diversify energy import and reduce dependence on the Russian Federation through creation of new projects leading to connections with different countries like Turkmenistan or Azerbaijan, despite the fact that Slovakia will lose its significant tax revenues from gas transportation.
fmv_preloader

UKRAJINA
UKRAINE   Solomija Kuzmak, Soňa Pagurková

V reakcii na súčasnú energetickú situáciu a s cieľom posilniť energetickú bezpečnosť Európy, Ukrajina uznáva dôležitosť diverzifikácie dodávok energetických zdrojov, pretože práve nedostatok diversity predstavuje hrozbu a oslabuje ekonomickú a politickú pozíciu každej krajiny a Európy ako celku. Ukrajina preto podporuje vytvorenie tzv. Južného Koridoru, ktorý zahŕňa projekty TANAP, TAP a TCGP, kde toky zemného plynu zabezpečujú krajiny ako Azerbajdžan a Turkménsko. Zároveň Ukrajina odmieta projekty Nord Stream II a Turk Stream, ktoré by viedli k posilneniu už aj tak dominantnej pozície Ruska ako dodávateľa zemného plynu, a tým by ešte viac ohrozili európsku energetickú bezpečnosť.

In reaction to situation in energy sector and with aim to reinforce the energy security of the Europe Ukraine recognizes the importance of diversification of the energy resources supply because the lack of diversity creates additional risks and weakens the economic and political position of each country and Europe as whole. Therefore Ukraine supports Southern Gas Corridor including TANAP, TAP and TCGP pipelines with natural gas flowing from Azerbaijan and Turkmenistan as alternative suppliers. On the other hand, Ukraine disapproves projects such as Nord Stream II and Turk Stream which would reinforce Russian dominant position as gas supplier and decrease European energy security.
fmv_preloader

TURECKÁ REPUBLIKA
REPUBLIC OF TURKEY   Mária Briešková, Daša Židuliaková

Turecko je pripravené podporiť zvýšenie energetickej bezpečnosti Európy vďaka pozícii tranzitnej krajiny, ktorú by mohlo v budúcnosti efektívne plniť. Podporuje súčasné úsilie európskych štátov hľadať nových dodávateľov zemného plynu a je v jeho záujme dávať do pozornosti projekty, ktorých súčasťou bude ako tranzitná krajina. Vďaka tejto iniciatíve môže Európa získať nových dodávateľov plynu ako Irán, Turkménsko či Azerbajdžan. V konečnom dôsledku povedie spolupráca k posilneniu vzájomných vzťahov medzi Európou a Tureckom.

Turkey is prepared to support an increase in energy security of Europe thanks to the position of a transit country which could be effectively implemented in the future. Turkey supports the current efforts of European countries to look for new suppliers of natural gas and it is in its interest to pay attention to the projects in which it will be involved as a transit country. Through this initiative, Europe can gain new gas suppliers, such as Iran, Turkmenistan and Azerbaijan. The collaboration will ultimately lead to the strengthening of relations between Europe and Turkey.
fmv_preloader

BULHARSKÁ REPUBLIKA
REPUBLIC OF BULGARIA   Milan Škvarna

Bulharsko víta spoluprácu krajín v oblasti diverzifikácie dodávok plynu za účelom zvýšenia energetickej bezpečnosti Európy. Potrebný level energetickej bezpečnosti môžu priniesť práve pripravované projekty dodávok plynu, ako North stream a Turk stream. Avšak North stream zvyšuje kapacity už existujúcej siete, pričom pre diverzifikáciu je podľa Bulharska významnejšie vytvorenie nových ciest dodávok plynu. Z tohto pohľadu Bulharsko plne podporuje výstavbu Turk stream, ktorý môžeme považovať za vhodný nástroj diverzifikácie a rozptylu rizika politických kríz.

Bulgaria fully supports international cooperation within diversification of gas supply to enhance energy security throughout Europe. A required level of energy security could be set by upcoming gas projects, such as North stream and Turk stream. However, North stream increases only capacity of actual north route, while, according to Bulgaria, a more appropriate way for diversification is by creation of new routes. From that perspective, Bulgaria strongly encourages the creation of Turk stream, as a tool of suitable diversification and an opportunity to become more independent of political crises as well.
fmv_preloader

RUSKÁ FEDERÁCIA
RUSSIAN FEDERATION   Marek Hroch, Monika Vaštíková

Ruská federácia má významné postavenie ako hlavný dodávateľ zemného plynu do Európskej únie. Ruská federácia chce byť zodpovedným partnerom, ktorý zabezpečuje a rozširuje kapacitu dodávok na európsky trh. Naša vláda a zainteresované subjekty podporujú nové trasy ropovodu ako napríklad Nord Stream 2 a Turk Stream. Naša krajina tiež intenzívne podporuje vytváranie efektívnej prepravnej siete a zabezpečenie energetickej bezpečnosti v Európe.

The Russian Federation has significant position as the main supplier of natural gas in the European Union. The Russian Federation wants to be responsible partner, ensure and extend capacity of delivery natural gas into European market. Our government and involved subjects support new pipeline corridors such as the Nord Stream 2 and the Turk Stream. Our country strongly supports effective infrastructure and energy security in Europe.
fmv_preloader

POĽSKÁ REPUBLIKA
REPUBLIC OF POLAND   Antónia Majková, Kristína Popadičová

Pre Poľskú republiku hrá energetická bezpečnosť v Európe veľmi dôležitú úlohu a považuje ju za jednu z najdôležitejších, a zároveň jednu z najcitlivejších otázok, a to nielen z pohľadu ekonomického, ale aj politického. Poľská republika plne podporuje diverzifikáciu energetických zdrojov Európskej únie, resp. Európy ako celku. Sme presvedčení o dôležitosti otvorenia nových zásobovacích trás, vďaka ktorým by sa naša krajina spoločne s mnohými inými európskymi štátmi dokázala stať menej závislou od dodávok iba od jedného hlavného dodávateľa.

The topic of the energy security in Europe has a very significant meaning for the Republic of Poland. We consider it one of the most important and also sensitive issues in all aspects, not only the economic side, but the political point of view as well. Poland fully endorses the diversification of energy resources to European Union, or to Europe in general. We believe it is crucial to open up new supply routes which would make our country together with many other European states less dependent on supplies from only one main supplier.
fmv_preloader

RAKÚSKA REPUBLIKA
REPUBLIC OF AUSTRIA   Veronika Antalová, Katarína Michalová

Rakúsko ako jedna z najdôležitejších tranzitných krajín v strednej Európe čelí problém veľkej závislosti na dovoze plynu z Ruskej Federácie. V súlade so spoločnými záujmami Európskej Únii, Rakúsko usiluje o diverzifikáciu energetických zdrojov a chce nájsť najlepšie riešenie na dosiahnutie tohto cieľu. V tejto súvislosti Rakúsko podporuje realizáciu projektov Nord Stream 2 a Eurostream ako aj posilňovanie spolupráce s Turkménskom a Azerbajdžanom ako potenciálnymi dodávateľmi. Na druhú stranu, Rakúsko nie je naklonené projektu TurkStream, pretože je presvedčené, že by viedol k enormným nákladom na vybudovanie zodpovedajúcej infraštruktúry. Rakúsko taktiež podporuje alternatívne zdroje energie, ktoré predstavujú významný a perspektívny spôsob znižovania energetickej závislosti ako aj rozširovania energetickej diverzifikácie.

Austria as one of the most important transit countries in the Central Europe is facing the problem of high dependence on the gas imports from Russian Federation. Trying to follow the common interests with European Union, Austria also aims to diversificate the energy sources and wants to find the best solution to reach this goal. In this context Austria supports the realisation of Nord Stream 2 project, Eurostream and cooperation with Turkmenistan and Azerbaijan as potential suppliers. On the other hand, Austria condemns TurkStream project, because Austria believes it would lead to enormous costs for building adequate pipeline infrastructure. Furthermore, we promote alternative energy sources as the great opportunity for reduction of the energy dependency as well as diffusion of energy diversification.
fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY