V rámci Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov, cieľom Environmentálnej sekcie je vytvoriť priestor pre multilaterálne rokovania a dosiahnuť konsenzus medzi zúčastnenými stranami, ktoré sú kľúčovými subjektmi vzťahujúcimi sa k medzinárodným výzvam a globálnym otázkam. Multilaterálne rokovania sa budú týkať najmä problematiky rôznych foriem dlhodobého financovania boja proti klimatickým zmenám a budovania environmentálnych inštitúcií s efektívnym environmentálnym manažmentom (tzv. capacity building). Životné prostredie má nezastupiteľnú úlohu v&nbspprípade dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja. Podľa nášho názoru, každá globálna rozvojová agenda, ktorá neberie do úvahy životné prostredie, je ako dom postavený na piesku. Klimatické zmeny predstavujú najväčšiu socio-ekonomickú výzvu 21. storočia. Hrozba pokračujúcich klimatickým zmien je závažným problémom, ktorý môže ohroziť produkciu potravín v prípade zvýšenej nepredvídateľnosti zrážok; stúpajúca hladina morí môže kontaminovať pobrežné vody a zvyšovať riziko katastrofických záplav a otepľovanie atmosféry môže napomôcť šíreniu chorôb a škodcov po celom svete. Pre niektoré štáty však ide aj o otázku prežitia, ako napríklad v prípade Tuvalu. Tento ostrovný štát sa postupne stáva zaplaveným a je pravdepodobné, že sa stane prvou obeťou antropogénnej klimatickej zmeny. Všetky súčasné záväzky týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov vypršia v roku 2020, a z toho dôvodu je v našom záujme dospieť k vytvoreniu novej a globálne záväznej dohody, ktorá sa bude zaoberať situáciou po roku 2020.

Within the Model Conference of the Faculty of International Relations, the goal of the Environmental Section is to create a room for multilateral negotiations and to reach a consensus among participating states, which are significant subjects referring to international challenges. Multilateral negotiations will focus on various possibilities of financing of the climate change struggle and building environmental institutions with effective environmental management (so called ,,capacity building“). We feel the importance of the environment in case of sustainable development. In our opinion, any global agenda of development without taking environment into account is like a house built on sand. Climate change presents the biggest socio-economic challenge of the 21st century. The threat of continuous climate change is serious. It can shift weather patterns, which may threaten food production through increased unpredictability of precipitation; rising sea levels are able to contaminate coastal freshwater reserves and increase the risk of catastrophic flooding; a warming atmosphere aids the pole-ward spread of pests and diseases. It is a question of survival for some states such as Tuvalu. This country gradually becomes inundated and therefore could become the first casualty of human-induced climate change. Current commitments on greenhouse gas emissions run out in 2020, so we take responsibility for creating an&nbspagreement dealing with situation later on.

 


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF SECTION   Ivana Repčáková

Vedúcou globálne zameranej Environmentálnej sekcie je Ivana Repčáková, ktorá koordinuje negociácie so siedmimi delegáciami z Európskej únie, z Brazílskej federatívnej republiky, Japonska, Nórskeho kráľovstva, Holandského kráľovstva, Čínskej ľudovej republiky a Spojených štátov amerických. Spoločne sa snažia dosiahnuť konsenzus v možnostiach riešenia rôznych foriem Dlhodobého financovania boja proti klimatickým zmenám a budovania environmentálnych inštitúcií s efektívnym environmentálnym manažmentom (tzv. capacity building). Ivana je zodpovedná za vedenie negociácií, dohliada na činnosti sekcie ale je zodpovedná i za komunikáciu s predsedníčkou Modelovej konferencie FMV 2016 a supervízormi. Vypracováva drafty, ktoré určujú smerovanie a rozsah enviornmentálnych negociácií.

The head of the globally oriented Environmental section is Ivana Repčáková who coordinates negotiations among seven delegations from the European Union, the Federative Republic of Brazil, Japan, the Kingdom of Norway, the Kingdom of the Netherlands, the People´s Republic of China and the United States of America. Their aim is to reach consensus on possibilities of solutions of several forms of Financing of the climate change struggle and building environmental institutions with effective environmental management (so called „capacity building“). Ivana is responsible for moderating the negotiations, supervising of the section´s activities and also for communication with the president of the Model Conference FMV 2016 and with the supervisors. She edits drafts, which determine the direction and scope of environmental negotiations.
fmv_preloader

BRAZÍLSKA FEDERATÍVNA REPUBLIKA
THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL   Barbora Paulíková, Lujza Kordošová

Brazílska federatívna republika sa domnieva, že klimatické zmeny sú jednou z najnaliehavejších výziev, ktorým svet v súčasnosti čelí. Brazília sa aktívne zúčastňuje medzinárodných rokovaní ohľadom tejto otázky a vyvíja úsilie na splnenie svojich dobrovoľného záväzku na zníženie emisií, ktoré oznámila na Konferencií OSN o klimatických zmenách v Kodani v roku 2009. Brazília realizuje 9 celoštátnych plánov, ktoré pokrývajú kľúčové odvetvia jej ekonomiky, vrátane nízko-uhlíkového poľnohospodárstva, energie, priemyslu a verejného zdravia.

The Federative Republic of Brazil considers climate change to be one of the most urgent challenges the world is currently facing. Brazil actively participates in the international negotiations on the issue and has undertaken efforts to fulfill its voluntary emission reduction actions announced on the 2009 UN Climate Change Conference in Copenhagen. Nine nationwide plans are being implemented covering key sectors of its economy, including low carbon agriculture, energy, industry and public health.
fmv_preloader

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO
THE KINGDOM OF NORWAY Patrik Šmilňák, Hana Vendleková

Nórske kráľovstvo považuje klimatické zmeny za najvážnejší problém environmentálneho charakteru v súčasnosti. Sme presvedčení, že nedostatočné úsilie na zmiernenie týchto zmien bude viesť k výrazným zmenám v klimatickom systéme a iba prostredníctvom spoločnej činnosti na globálnej úrovni môžeme dospieť k vyriešeniu problému boja proti klimatickým zmenám.

The Kingdom of Norway considers climate change as the most serious environmental challenge that the world is facing. If the mitigation efforts are not taken we believe that the lack of action will continuously result in widespread changes to the climate system. We strongly believe it is only through concerted action with global participation that we can solve the problem of the climate change struggle.
fmv_preloader

EURÓPSKA ÚNIA
THE EUROPEAN UNION   Tomáš Kolenčík, Jana Suľová

Európska únia je najväčším prispievateľom financovania pre zmenu klímy do rozvojových krajín prostredníctvom oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Okrem toho, EU financuje prispôsobovanie sa zmene klímy v Európe prostredníctvom širokej škály nástrojov, v súlade so Stratégiou 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Viacročný finančný rámec na obdobie 2014-2020 zabezpečuje, že najmenej 20% z európskeho rozpočtu sú výdavky súvisiace s klímou. Ďalšie možnosti financovania sa môžu naskytnúť prostredníctvom Európskej investičnej banky alebo Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

The European Union is the largest contributor of climate finance to developing countries through official development assistance (ODA). Besides, the EU finances adaptation to climate change in Europe through a wide range of instruments, aligned with the Europe 2020 Strategy towards smart, sustainable and inclusive growth. The Multiannual Financial Framework 2014-2020 ensure that at least 20% of the European budget is climate-related expenditure. Other funding opportunities can also be found via the work of the European Investment Bank or the European Bank for Reconstruction and Development.
fmv_preloader

ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA   Lucia Balčiráková, Klaudia Karelová

Životné prostredie Čínskej ľudovej republiky sa výrazne zmenilo kvôli vysokému hospodárskemu rastu a industrializácie za posledné desaťročia. Aby sa zachoval udržateľný rozvoj krajiny, vláda ČĽR bude musieť riešiť vážne klimatické hrozby v najbližších mesiacoch. Radi by sme zdôraznili náš pozitívny prístup k financovaniu klimatických zmien a podporu globálneho boja proti klimatickým zmenám.

The environment of the People’s Republic of China has changed dramatically due to high economic progress and rapid industrialization in the last decades. There are several climate challenges that our Government needs to face in the upcoming months in order to reach sustainable development. We are delighted to show a positive approach to the financing of climate change and stress our initiative to support climate change mitigation.fmv_preloader

JAPONSKO
JAPAN   Barbora Pallová, Petra Reháková

Japonsko sa zúčastňuje rôznych metód boja proti klimatickým zmenám a značne podporuje výskum a vývoj, ako aj technologické inovácie s tým spojené. Sme jedným z hlavných donorov v mnohých ekologických fondoch, ktoré sú orientované na pomoc rozvojovým krajinám. V Japonsku taktiež existuje niekoľko inštitúcií a programov, ktoré podporujú naše ciele v oblasti životného prostredia.
Japan participates in a variety of methods of struggle the climate change and highly promotes research and development as well as technological innovations as associated with it. We are one of the major donors in many environmental funds that are focused on helping developing countries. In Japan, there are also several institutions and programs that support our goals in environmental area.

 

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS   Nargiza Israilova, Iveta Ješková, Marek Rybár

Našim hlavným cieľom je, aby sa nám podarilo vytvoriť správy mechanizmus na prerozdeľovanie peňazí z Green Climate Fund tak, aby bolo zabezpečené, že každý jeden dolár bude efektívne využitý. Ďalej trváme na tom, aby sa rozvojové projekty viac zameriavali naspoluprácu medzi štátom a privátnym sektorom na základe kladných skúseností z našich vlastných rozvojových projektov. Na záver by sme radi upriamili pozornosť sveta na potrebu lepšieho zapracovania žien do programov rozvoja keďže môžu byť veľmi užitočné pri hľadaní riešení.

Our main aim is to work on a proper setting of the funding mechanism of the Green Climate Fund to ensure that each dollar will be spent effectively to really change the position of the developing world. We emphasize on solving this problem based on public-private partnership as we have seen effectiveness of this cooperation on our own development programs. Apart from this partnership we strongly encourage the international community to include women in to the process as they can be really helpful in finding the solutions.
fmv_preloader

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
THE UNITED STATES OF AMERICA   Lucia Víglašová, Veronika Vrzgulová

Problematiku financovania klimatických zmien považujeme za citlivú, a preto sme sa rozhodli prebrať hlavnú úlohu pri jej riešení. Naše úsilie spočíva v implementovaní rôznych opatrení tak doma, ako aj v zahraničí. V roku 2013 prezident Obama predstavilAkčný klimatický plán, ktorého cieľom je znížiť znečisťovanie oxidom uhličitým, pomôcť našej krajine pripraviť sa na dôsledky, ktoré prinesú klimatické zmeny a naďalej byť súčasťou medzinárodného úsilia v boji proti klimatickým zmenám.

We consider the issue of financing of climate change struggle contentious; moreover we are taking a leading role in addressing climate change by advancing an ever-expanding suite of measures at home and abroad. In 2013 President Obama outlined the Climate Action Plan. The aims to cut carbon pollution, help prepare the United States for the impacts of climate change, and continue to lead international efforts to address global climate change.
fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY