Azylová a migračná politika je v súčasnosti jednou z najdôležitejších otázok v európskom priestore. Najmä členské štáty Európskej únie zaznamenávajú zvýšené a ťažko kontrolovateľné prílevy utečencov. Cieľom politickej sekcie je vytvoriť mechanizmus garantujúci efektívnu spoločnú azylovú a migračnú politiku pre všetky členské štáty EÚ. Negociujúce strany sa budú snažiť dosiahnuť čo najvýhodnejšie podmienky v rôznych oblastiach, ako napr. počet utečencov prijatých do EÚ alebo objem finančnej či materiálnej pomoci. Hlavným cieľom je posilniť existujúcu migračnú a azylovú politiku zriadením právneho základu spájajúceho všetky členské štáty, pričom sa nechávame inšpirovať Kanadským modelom. Našou snahou tiež zostáva minimalizácia nelegálnej migrácie na jednej strane a na strane druhej nutnosť integrácie imigrantov.

The asylum and migration policy is currently one of the most important issues in the European region. Mainly the member states of the European Union record increased influxes of migrants which are difficult to control. The goal of the Political section is to guarantee a common effective asylum and migration policy for all EU member states. The negotiating parties we would like to reach the most convenient conditions in several areas, e.g. the numbers of refugees accepted by the EU or the amount of financial and material help. The main aim is to strengthen the existing asylum and migration policy by setting a legal basis binding all the member states being inspired by the legal model of Canada. Our efforts would lead to minimization of the irregular migration on the one hand and on the other the emphasis of the necessity of immigrants´ integration.


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF SECTION   Mária Loduhová

Vedúcou politickej sekcie Modelovej konferencie FMV 2016 je Mária Loduhová. Spolu s reprezentantmi z ôsmich krajín – z Maďarska, Spolkovej republiky Nemcka, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Dánskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva, Slovenskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska – sa sústreďujú na Regionálny dialóg o migračnej a azylovej politike. Mária koordinuje činnosť jednotlivých delegátov, komunikuje s predsedníčkou Modelovej konferencie FMV 2016, supervízormi a mentorom.Okrem moderovania multilaterálnych politických negociácií, píše i drafty – hlavné body rokovaní pre zúčastnené krajiny.

The head of the political section of the Model Conference FMV 2016 is Mária Loduhová. Mária with the representatives from eight countries – Hungary, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, the Kingdom of Sweden, the Kingdom of Denmark, the Slovak Republic and from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland- focus on the Regional Dialogue on Asylum and Migration. Mária coordinates the delegates, communicates with the president of the Model Conference FMV 2016, supervisors and mentor. In addition to moderation of multilateral negotiations, she edits also drafts – key points of negotiations for participating countries.
fmv_preloader

FRANCÚZSKA REPUBLIKA
THE FRENCH REPUBLIC  Dominika Dobrovičová, Matúš Šársky

Francúzska republika sa snaží konať v spolupráci a v súlade so spoločným azylovým nariadením Európskej únie, čo dokazuje zriadením kontrolného úradu pre implementáciu Dublinského dohovoru (Odbor pre azyl na hranici a povolenie na pobyt), podporou žiadateľov o azyl najvyšším možným spôsobom s ohľadom na fondy, spoluprácou s ostatnými štátmi, vytvorením pozície všeobecného úradníka pre imigračné otázky, posilnením ochrany hraníc, snahou a aktívnym prístupom k migračnej politike. S ohľadom na prijaté opatrenia Francúzskou republikou, táto krajina koná súdržne a súvisle s cieľom vytvorenia spoločného postoja všetkých členských štátov k azylovej politike a súhlasí s myšlienkou vytvárania reforiem vedúcich k zlepšeniu postavenia žiadateľov o azyl.

French republic is willing to act cooperatively and in accordance with the common asylum regulation of the European Union which is proved by establishing the controlling authority for the Dublin implementation (The Department for Asylum at the Border and Leave to Remain), by supporting asylum seekers in maximum possible way with respect to its funds, by cooperation with other states, by employing a general liasons officer for immigration questions, by strengthening the protection of borders, by endeavor and active approach in terms of migration policy. With respect to all of the measures adopted in French republic, this country acts coherently within the goal of creating common behaviour of all the Member States in terms of Asylum policy and is in accordance with the idea of its continuous reforms leading to improvement of the position of the asylum seekers.fmv_preloader

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND Juraj Pavúk, Filip Šimonák

Spojené kráľovstvo sa môže pýšiť, že od začiatku sýrskeho konfliktu sme boli v čele reakcií na humanitárnu krízu . Od roku 2011, sme priamo prijali viac ako 5 000 utečencov a žiadateľov o azyl zo Sýrie a do konca roku 2020 plánujeme presídliť ďalších 20 000 Sýrčanov, ktorí potrebujú ochranu. Chceme tiež vyjadriť našu silnú podporu miestam „hot spot“ Komisie pre skríning strediská v tých častiach Európy, ktoré sú v tejto chvíli najviac postihnuté. Počas krízy sme poskytli viac ako 900 miliónov £ na pomoc postihnutým v Sýrii – čo nás robí druhým najväčším bilaterálnym darcom na svete. Žiadna európska krajina neurobil v tomto ohľade viac ako Británia. V skutočnosti, náš príspevok je takmer rovnako veľký ako príspevky EÚ dohromady.

The UK can be proud that since the start of the Syrian conflict we have been at the forefront of the humanitarian response. Since 2011, we have directly taken more than 5,000 refugees and asylum seekers from Syria and we will resettle another 20, 000 Syrians in need of protection by 2020. We also set out our strong support for the Commission’s ‘hot spots’ proposals for screening centers in those parts of Europe most acutely affected at the moment. As the second largest bilateral donor to the crisis, we have provided over £900 million in aid to help those affected in Syria – making us the second biggest bilateral donor in the world. No European country has done more than Britain in this regard. In fact, our contribution is almost as much as the rest of the EU put together.
fmv_preloader

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY  Ivana Fabiánová, Lucia Hránková

Spolková republika Nemecko predstavuje jedného z kľúčových aktérov vo vytváraní a ovplyvňovaní azylovej a migračnej politiky Európskej únie. Uvedomujúc si vážnosť situácie sa snaží vyvíjať tlak na členské štáty Európskej únie, aby prispeli k riešeniu danej situácie a podieľali sa väčšou mieru na prerozdelení uchádzačov o azyl. V dôsledku uvedeného bola v Spolkovej republike Nemecko novelizovaná azylová politika, s cieľom urýchliť celý proces získania azylu.

The Federal Republic of Germany represents one of the key actors in the area of creating and determining the EU asylum and migration policy. Considering the seriousness of the situation, it tries to put pressure on EU members to contribute to the solution of the situation and redistribute the asylum seekers. In consequence of that, the Federal Republic of Germany renewed the asylum policy with the goal to accelerate the whole process of asylum gaining.
fmv_preloader

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO
THE KINGDOM OF DENMARK   Veronika Juhárová, Martina Kamenická

Dánsko ako signatár Dohovoru o utečencoch z roku 1951 sa musí vysporiadávať s problémami žiadateľov o azyl, ktorí prúdia na jeho územie kvôli vojnám, porušovaniu ľudských práv a prírodným katastrofám. Dánsko má záujem o účinný a koordinovaný príspevok k stabilizácii azylovej a migračnej politiky. Jednou z priorít a problémov dánskej azylovej a migračnej politiky je výrazne sprísniť azylovú politiku, a riešiť problém neočakávaného zvýšenie počtu žiadateľov o azyl najmä zo Sýrie.

Denmark as a signatory to the 1951 refugee convention has to deal with the issues of asylum seekers flooding into its territory due to the wars, the spread in human rights violations, disasters occurring and spreading in our world today.Denmark is interested in efficient and coordinated contribution to stabilization of the asylum and migration policy. One of the priorities and profile issues of Denmarks asylum and migration policy is tighten up significantly in asylum policy and solve the problem of unexpected increase in the number of asylum seekers mainly from Syria.fmv_preloader

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO
THE KINGDOM OF SWEEDEN   Zuzana Haničáková, Júlia Poláková

Švédske kráľovstvo je názoru, že by ostatné krajiny mali podobne ako naša krajina prijímať migrantov podľa svojej veľkosti a prosperity. A tým zmenšiť napätie v tých krajinách, ktoré musia čeliť ich najväčšiemu prílevu.

The Kingdom of Sweden shares an opinion that other countries should in like manner as our country accept migrants according to their size and prosperity. And thereby mitigate tension in those countries, which must face the highest numbers of migrants.
fmv_preloader

TALIANSKA REPUBLIKA
THE ITALIAN REPUBLIC   Adam Gavenčiak, Andrej Laciak

Talianská republika je krajina nachádzajúca sa na juhu Európy a zaberá približne 300 000 kilometrov štorcových (6-krát viac ako Slovenská republika) s 60 000 000 obyvateľmi a s 7600 km dlhým pobrežím, ktoré ako vonkajšia hranica Schengenského priestoru musí byť chránené. V reakcii na aktuálny stav migračnej a azylovej politiky Európskej únie a zvyšujúcemu sa napätiu (nielen) na hraniciach Schengenského priestoru zastáva Talianská republika negatívny postoj k navrhovaným riešeniam, čo sa týka finančnej podpory zo strany Európskej únie.

The Italian Republic is a country situated in the Southern part of the Europe and covers an area of about 300 000 square kilometers (more than 6 times bigger as Slovakia) with more than 60 000 000 inhabitantsand 7600 km of coastline that as the outer border of the Schengen area must be protected.In response to the current state of migration and asylum policy of the European Union and the increasing tension (not only) on the borders of Schengenarea the Italian Republic hold negative attitude towards the proposed solutions regarding the financial support from the European Union.
fmv_preloader

MAĎARSKÁ REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF HUNGARY Dominika Kmeťová, Simona Herdová

Maďarsko bojuje s migrantskou krízou už dlhšiu dobu a keďže je to tranzitná krajina, prešlo ňou viac ako 200 000 migrantov v tomto roku a 172 000 z nich požiadalo o azyl. Maďarsko ochraňuje hranice a povoľuje vstup iba na vymedzených hraničných prechodoch. Povinnosti na ochranu hraníc a pravidlá pre registráciu, ako aj vyhodnocovanie žiadostí o azyl sú stanovené v Schengenskej dohode a v Dublinskej zmluve. Naša krajina berie tieto pravidlá veľmi vážne a dbá o ich napĺňanie, a preto je Maďarsko často kritizované za obmedzovanie migrantom presun k ich cieľovým destináciám.

Hungary is struggling with the problem of the migration crisis for a longer period of time and as the transition country more than 200,000 migrants have arrived into Hungary this year, and 172,000 of them have submitted asylum applications. Hungary is protecting the land borders, and permits entry only at the designated border crossing stations, under the relevant legal conditions. The responsibilities for border protection and rules for registration und evaluation of asylum requests are laid out quite clearly in the Schengen Agreement and the Dublin III Regulation. Our country takes this rule very seriously. Because of such seriously followed rules, Hungary is sharply criticized for not letting the migrants travel onward to their preferred destination.
fmv_preloader

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
THE SLOVAK REPUBLIC Zuzana Haľková, Lucia Greškovitsová

Slovenská republiky, v srdci Európy, je považovaná za plnohodnotného člena Európskej únie. Slovenská republika považuje migračnú a azylovú politiku Európskej únie za dôležitý nástroj ovplyvňujúci formovanie národnej legislatívy každého členského štátu. Koordinačná funkcia je považovaná za najväčší úspech pri riešení problémov prekračujúcich hranice suverénnych štátnych jednotiek. Spoločná činnosť a kooperácia autorít štátnej administratívy je potrebná počas celého procesu. Popritom, Slovenská republika zdôrazňuje potrebu udržania suverenity členských štátov na najvyššej možnej úrovni, pretože naším hlavným cieľom je ochrana záujmov slovenských občanov. Hlavným cieľom Slovenskej republiky je, aby Spoločná migračná a azylová politika Európskej únie bola doplnkom politík jednotlivých suverénnych členských štátov.

The Slovak Republic is located in the heart of Europe and it is considered to be fully valued member of European Union. The Slovak Republic sees the migration and asylum policy of EU as an important tool influencing the formation of national legislation at each member state. The coordination function is considered to be their main gain at solving problems crossing borders of area of sovereign state units. The common action and cooperation of state administration authorities is needed during that process. At the same time, the Slovak Republic emphasizes the need of keeping the highest level of sovereignty of member states, because our goal is mainly the protection of Slovak citizens´ interests. The main aim of the SR is that the Common migration and asylum policy of EU should be just the supplement of the main policies of the sovereign member states.
fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY